થાકોરજી થાળ - આવો આવો તમે

વિડિયો સમય: 
૫ મિનિટ

પ્રસ્તુત છે થાકોરજીની થાળ. ગાયક છે શ્રી મતિ હર્ષા જોશી.