આરતી શ્રી હનુમાન લલા કી

     आरती कीजै हनुमान लला की ।
     दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - આવો, આપણે બધા મળીને પ્રિય હનુમાનજીની આરતી કરીએ જેઓ દુષ્ટોનો નાશ કરનાર છે અને શ્રી રામચંદ્રજીના અભિન્ન અંગ છે.
 
     जाके बल से गिरिवर काँपे ।
     रोग-दोष जाके निकट न झाँके ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - એમના પરાક્રમથી પર્વતરાજ હિમાલય પણ કંપી ઊઠે છે અને એમના નામના ઉચ્ચારણ માત્રથી રોગ-દોષ નજીક આવવાનું દુસ્સાહસ નથી કરી શકતા. 
 
     अंजनी-पुत्र महाबलदाई ।
     संतन के प्रभु सदा सहाई ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - હે અંજનીપુત્ર ! તમે બળના દાતા છો તેમજ દેવતાઓ તથા સંતોને સદૈવ સહાયતા પ્રદાન કરો છો.
 
     दे बीरा रघुनाथ पठाए ।
     लंका जारि सिया सुधि लाए ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - શ્રીરામજીએ તમને જ ઉત્તર દાયિત્વ સોપીને લંકા મોકલ્યા હતા અને તે જ લંકાને વિધ્વંસ કરીને તમે જ સીતામાતાની ખબર લાવ્યા હતા.
 
     लंका सो कोट समुद्र सी खाई ।
     जात पवन-सुत बार न लाई ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - તમે વિશાળ સમુદ્રને પાર કરવામાં તેમજ પ્રવેશ દ્વાર સુધી પહોંચવામાં જરાય વાર ના લગાડી.
 
     लंका बारि असुर संहारे ।
     सीता-रामजी के काज सँवारे ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - તમે લંકાને સળગાવી દાનવોનો વિનાશ કર્યો અને સીતા-રામજીના કાર્યને પૂરું કર્યું.
 
     लक्ष्मण मूर्च्छित पड़े सकारे ।
     लाई संजीवन प्राण उबारे ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - જ્યારે લક્ષ્મણજી મૂર્ચ્છિત થયા ત્યારે તમે જ સંજીવની બુટ્ટી લાવીને તેમના પ્રાણોની રક્ષા કરી હતી.
 
     पैठि पाताल तोड़ी जम कारे ।
     अहिरावण की भुजा उखाड़े ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - તમે પાતાળ પહોંચીને યમના કાળાગારને તોડ્યું અને અહિરાવણના હાથોને ઉખાડી નાંખ્યાં.
 
     बाईं भुजा से असुर संहारे ।
     दाईं भुजा सब सन्त उबारे ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - તમે તમારા ડાબા હાથથી અસુરોનો વિનાશ કર્યો અને જમણા હાથથી દેવતાઓ તથા સંતોનું રક્ષણ કર્યું.
 
     सुर नर मुनि जन आरती उतारें ।
     जय जय जय हनुमान उचारे ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - દેવતા, મનુષ્ય, મુનિગણ અને ભક્તજન તમારી આરતી ગાય છે જય-જયકાર કરે છે.
 
     कंचन थार कपूर लौ छाई ।
     आरती करत अंजना माई ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - સોનાની થાળીમાં સુંદર ઢંગથી કપૂર, દીપક અને ભસ્મ સજાવી તમારી માતા અંજના પણ તમારી આરતી ગાય છે.
 
     जो हनुमान जी की आरती गावे ।
     बसि वैकुण्ठ परम पद पावे ॥ आरती कीजै ...
ભાવાર્થ - જે કોઇ પણ વ્યક્તિ હનુમાનજીની આરતી ગાય છે, તે વિષ્ણુજીના પરમ ધામ વૈકુંઠ જઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.