અંતરમાં અભિમાન - ગંગાસતી

સરળ ચિત્ત રાખી નિરમળ રે'વું ને
આણવું નહીં અંતરમાં અભિમાન રે,
પ્રાણીમાત્રમાં સમદ્રષ્ટિ રાખવી ને
અભ્યાસે જીતવો અપાન રે... સરળ ચિત્ત
 
ભાઈ રે ! રજકર્મથી સદા દૂર રહેવું ને
કાયમ કરવો અભ્યાસ રે,
પાંચ પ્રાણને એક ઘરે લાવવા
શીખવો વચનનો વિશ્વાસ રે... સરળ ચિત્ત
 
ભાઈ રે ! ડાબી ઇંગલા ને જમણી પિંગલા ને
રાખવું સ્વરભેદમાં ધ્યાન રે,
સૂર્યમાં ખાવું ને ચંદ્રમાં જળ પીવું ને
એમ કાયમ લેવું વ્રતમાન રે... સરળ ચિત્ત
 
ભાઈ રે ! નાડી શુદ્ધ થયા પછી અભિયાસ જાગે ને
નક્કી જાણવું નિરધાર રે,
ગંગાસતી એમ રે બોલિયા રે,
આ ખેલ છે અગમ અપાર રે... સરળ ચિત્ત